Nacionalna poročila

Anglija

Vajeništvo je v Združenem kraljestvu opredeljeno kot zaposlitveno razmerje s polnim delovnim časom, ki vključuje usposabljanje na delovnem mestu in izobraževanje izven le-tega. Trenutne reforme na področju vajeništva, ki jih vodi vlada, delodajalce upoštevajo kot ključne akterje pri oblikovanju novih standardov vajeništva in iskanju najbolj primernih izobraževalnih institucij. Reforme so del nacionalnega načrta za izboljšanje kakovosti in povečanja ponudbe pripravniških mest ter za podporo razvoja vajeništva na višjih ravneh usposabljanja. Več informacij si preberite v poročilu. Nacionalno poročilo, Anglija (prenesi)

Nemčija

Statistika za leto 2015 kaže, da je bilo v tem letu v Nemčiji sklenjenih več kot 500.000 pogodb za vajeništvo: usposabljanja so se izvajala v 431.121 podjetjih, v katerih je bilo razpisanih 544.188 učnih mest za usposabljanje. 40.960 mest za usposabljanje je ostalo brez vajenca, medtem ko je 20.700 oseb ostalo brez vajeniškega mesta.

V prvem delu projekta so izvedli študijo, v kateri so raziskovali lokalne zahteve podjetij na področju vajeništva. Ciljna skupina raziskave so bila mala in srednje velika podjetja iz različnih panog, ne glede na to ali so ali niso kadarkoli sodelovali v vajeništvu. V raziskavi je sodelovalo 56 nemških podjetij. Podatki v tem poročilu so pripravljeni z ustreznimi znanstvenimi poudarki. Nacionalno poročilo, Nemčija (prenesi)

Slovenija

Praktično usposabljanje z delom je sestavni del izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višješolskega strokovnega izobraževanja. Trajanje praktičnega usposabljanja je odvisno od vrste izobraževalnega programa in od stroke. 

Poklicno izobraževanje in praktično usposabljanje z delom sta v Sloveniji trenutno v procesu prenove, ki poteka v okviru projekta Evropskega socialnega sklada (ESS) "Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021". Pilotno uvajanje vajeništva se v šolskem letu 2017/2018 izvaja v štirih izobraževalnih programih, katerim se bodo v šolskem letu  2018/2019 pridružili še štirje novi. Pri izbiri programov so bili upoštevani različni dejavniki, med katere sodita tudi razpoložljivost delodajalcev in seznam deficitarnih poklicev. Poleg modela vajeništva, se bo v sklopu ESS projekta razvil tudi model individualne, šolske oblike praktičnega usposabljanja. Več informacij o trenutni situaciji parktičnega usposabljanja v Sloveniji si preberite v nacionalnem poročilu: Nacionalno poročilo, Slovenija (prenesi).

Španija

Odziv politike na gospodarsko krizo v Španiji je osredotočanje nacionalnih politik na spodbujanje zaposlovanja mladih in povečan zanos za vzpostavitev dualnega sistema. Danes je vajeništvo sestavni del dveh politik: izobraževanja in zaposlovanja. V sklopu politik zaposlovanja, sklenjene pogodbe za usposabljanje in o vajeništvu, omogočajo mladim do 25 let (ali 30 v primeru visoke stopnje brezposelnosti mladih v regiji), da se usposabljajo v podjetjih in v centrih za usposabljanje. Ob uspešnem zaključku pridobijo uradno potrdilo, ki izkazuje njihova na novo usvojena znanja, veščine in/ali kompetence ali poklic. Končni cilj tega ukrepa je olajšati nadaljnje zaposlovanje mladih v podjetjih, v katerih se usposabljajo. Nacionalno poročilo, Španija (prenesi)

Avstrija

V Avstriji je vajeništvo dobro uveljavljen sistem poklicnega usposabljanja, ki se izvaja v kombinaciji dveh učnih mest: teoretičnega pouka v poklicnih šolah (20%) ter  praktičnega usposabljanja v podjetjih (80%). Z namenom ohranitve visoke kakovosti in vključenosti v vajeništvo, javni zavodi (ministrstva, Zavod za zaposlovanje v Avstriji) in drugi socialni partnerji, podjetjem omogočajo finančno, organizacijsko, pravno in izobraževalno podporo. Kljub temu, mala in srednje velika podjetja pogosto ne želijo sodelovati v vajeništvu, kar je delno posledica pomanjkanja sistemsko izoblikovanega svetovanja in delno nepoznavanja prednostih usposabljanja vajencev. Nacionalno poročilo, Avstrija (prenesi)

Grčija

V sklopu raziskave so prišli do koristnih spoznanj, s katerimi se MSP soočajo med izvajanjem vajeništva. Največje izzive predstavljajo: premalo zanimanja za vajeništvo; nezadostnost teoretičnega znanja, veščin, osebnih in socialnih kompetenc potencialnih vajencev; pomanjkanje kadrovskega znanja za izbiro pravih kandidatov; pomanjkanje finančnih in nefinančnih virov; časovno preobsežni vajeniški programi in pomanjkanje ustreznih znanj za uspešno prijavo.

Z namenom, da se težave zmanjšajo oziroma odpravijo, je nujno vzpostaviti raznovrsten mehanizem za finančno in ne-finančno podporo, svetovanje in pomoč podjetjem za vajeništvo v fazi odločanja, prijavljanja in izvajanja vajeništva. Nacionalno poročilo, Grčija (prenesi)

Francija

Francoski sistem vajeništva temelji na:

  • dejavnostih vajenca, ki dela v organizaciji (podjetje ...),
  • kurikulumu, ki vodi do pridobitve izobrazbe v institucijah za usposabljanje, tj. CFA (po možnosti vključuje tudi druge institucije za usposabljanje, ki so prejele akreditacijo CFA),
  • posebni pogodbi - vajeniška pogodba.

Trenutna vlada se zavzema za celovito preoblikovanje vajeniškega sistema z glavnim ciljem, da dosežejo kakovost, ki bo enaka evropski. Minister za delo Muriel Pénicaud je 10. novembra 2017 pričel s predhodnimi posvetovanji, ki bodo služila kot podlaga za usklajevanje interesov z vsemi deležniki. Končno poročilo bo objavljeno februarja 2018. Nacionalno poročilo, Francija (prenesi)

Poljska

Poljsko raziskovalno poročilo ponuja zanimive informacije o sistemu vajeništva na Poljskem: definicije, načine izvajanja, posebnosti, finančne implikacije in podporne storitve za podjetja, ki pripomorejo k povečanju števila vajencev v programih vajeništva. Predstavljeni so tudi rezultati ankete, izvedene na vzorcu MSP, o njihovih izkušnjah, potrebah in izzivih pri vajeništvu. Nacionalno poročilo, Poljska (prenesi)

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.