V partnerskih državah

Avstrija

 V Avstriji je dualni sistem sestavljen iz poklicnega izobraževanja in usposabljanja v šolah (teorija, splošni predmeti) ter praktičnega usposabljanja v podjetjih. Je del sistema začetnega poklicnega in strokovnega usposabljanja na srednješolski ravni.

Ta sistem ureja zakon (Zvezni zakon za izobraževanje), prav tako so zakonsko določeni načrti za usposabljanje za vsak poklic. Mladi lahko postanejo vajenci od 15. leta starosti dalje.

 

 

 

Francija

 V Franciji velja ista opredelitev vajeništva kot ga je opredelil CEDEFOP (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja). Pogodbeno razmerje med delodajalcem in vajencem je obvezno.

Opredeljena je starost kandidatov (od 16 do 30 let) in poklicne izkušnje. Vajeniška pogodba traja od 1 do 3 leta.

 

 

 

 

Nemčija

 V Nemčiji sta dve obliki začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja: šolski programi in dualni programi; prevladujejo slednji. Obstaja okoli 320 uradno priznanih poklicev.

Za dualni sistem so značilni trije glavni deležniki: a) državna poklicna šola, ki daje poudarek teoretičnemu učenju, b) zasebna podjetja, ki praktično usposabljajo in c) pristojne zbornice, ki imajo funkcijo spremljanja in potrjevanja poklicnega znanja.

Vajenci imajo pogodbo s podjetjem, v katerem se usposabljajo in za delo prejemajo mesečno nadomestilo. Za mlade ni zakonskih zahtev za dostop do vajeništva. Poleg tega so na voljo tudi možnosti za pripravo na poklicno usposabljanje, za mlade, ki niso uspeli najti vajeniškega mesta ali potrebujejo nadgradnjo znanja in kompetenc.

 

 

Grčija

 Vajeništvo v Grčiji se nanaša na praktično usposabljanje študentov v podjetjih, katerih dejavnosti so povezane z njihovim študijskim področjem. Gre za študente, ki obiskujejo univerze, tehnične šole in druge srednješolske izobraževalne organizacije.

Za izvajanje vajeniških programov je odgovorna organizacija Manpower Grčije, ki prav tako sofinancira del plač vajencev.

 

 

 

Poljska

 Vajeništvo (dualni sistem) je oblika praktičnega usposabljanja z delom, v kateri mladi večino časa preživijo na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih (predvsem obrtnikov). Podpis pogodbe med delodajalcem in vajencem (mladoletnim delavcem, od 16 do 18 let) je obvezen.

Učenje v šoli poteka dvakrat na teden, kjer vajenec pridobiva teoretično znanje: splošno in poklicno. Ta tip dualnega sistema je namenjen mladim, ki obiskujejo programe začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (približno 61% dijakov teh programov je vajencev / mladoletnih delavcev). Na Poljskem sta dve obliki vajeniškega usposabljanja: poklicno usposabljanje in usposabljanje za opravljanje določenega dela.

 

 

Slovenija

Maja 2017 je bil sprejet Zakon o vajeništvu, na podlagi katerega bo v šolskem letu 2017/2018 potekalo poskusno uvajanje vajeništva za štiri tri-letne programe: orodjar, mizar, gastronomske in hotelske storitve in kamnosek. Vsaj 50% programa se izvede v podjetju kot praktično usposabljanje z delom. Vajeniško pogodbo skleneta vajenec in podjetje, a ne gre za pogodbo o zaposlitvi. Vajenec ima status dijaka srednje poklicne šole.

V Sloveniji gredo sicer vsi dijaki poklicnih in strokovnih šol za določeno obdobje na praktično usposabljanje v podjetja. Trajanje je odvisno od vrste izobraževalnega programa in stroke.

 

 

Španija 

 V Španiji je v pravnem okviru vajenštvo opredeljeno kot orodje za promocijo zaposlitev in usposabljanje mladih v shemi, ki združuje plačano praktično usposabljanje v podjetjih in izobraževanje in usposabljanje v Nacionalnem sistemu poklicnega usposabljanja ali v izobraževalnem sistemu.

 

 

 

 

Anglija

V Angliji je vajeništvo opredeljeno kot zaposlitev za polni delovni čas, ki vključuje usposabljanje na delovnem mestu in izven podjetja. Gre za kombinacijo dela in izobraževanja po pridobitvi Splošnem potrdilu o sekundarnem izobraževanju (običajno pri 16 letih starosti) ali enakovredni stopnji. Na voljo je starejšim od 16 let in lahko traja od enega do štirih let.

Vajenci imajo enake pravice kot drugi zaposleni in so upravičeni do plačila vsaj minimalne nacionalne plače. Po uspešnem izteku vajeniške pogodbe vajenec pridobi nacionalno veljavno poklicno kvalifikacijo.

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.