Na evropski ravni

Vajeništvo je v evropskih državah urejeno različno. Kljub temu lahko govorimo o skupnih značilnostih, ki jih je CEDEFOP (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja) opredelil kot:

 • usposabljanje, ki se izmenjuje med delovnim mestom in izobraževalno institucijo oz. šolo;
 • gre za del programov formalnega izobraževanja in usposabljanja;
 • po uspešno zaključenem izobraževanju kandidati pridobijo poklicno kvalifikacijo in prejmejo uradno priznano potrdilo;
 • vajenci imajo običajno status zaposlenih in so plačani za svoje delo;
 • v idealnem primeru temelji na pogodbi ali formalnem sporazumu med delodajalcem in usposabljajočim, včasih tudi na podlagi pogodbe z institucijo za izobraževanje ali usposabljanje oz. šolo.

Evropski okvir za kakovostno in učinkovito vajeništvo

Oktobra 2017 je bil na ravni Evropske Unije sprejet "Evropski okvir za kakovostno in učinkovito vajeništvo", v katerem je opredeljenih 7 kriterijev za praktično usposabljanje in delovne pogoje in 7 kriterijev za sistemsko ureditev področja.

7 kriterijev za praktično usposabljanje in delovne pogoje

 • Pisna pogodba: vajeništvo temelji na pisni pogodbi med delodajalcem, vajencem in šolo (izvajalcem PSIU).  
 • Učni izidi: delodajalci in šole opredelijo učne izide, ki zajemajo tako poklicne kompetence kot osebni razvoj vajencev.
 • Pedagoška podpora: imenovani so mentorji v podjetju, ki tesno sodelujejo s šolami ter učitelji. Učitelji in mentorji imajo na voljo podporo za strokovni razvoj. 
 • Obseg usposabljanja na delovnem mestu: vsaj polovica obsega programa vajeništva se izvede na učno-delovnem mestu v podjetju, z možnostjo opravljanja dela praktičnega usposabljanja v realnem delovnem okolju tudi v tujini.
 • Plačilo oz.  nagrada: vajenci prejemajo plačilo oz. nagrado, pri kateri je upoštevan dogovor o delitvi stroškov med delodajalci, vajenci in javnimi institucijami. 
 • Socialno varstvo: vajenci so upravičeni do socialnega varstva, vključno z obveznimi zavarovanji. 
 • Delovni, zdravstveni in varnostni pogoji: delovno mesto v podjetju je v skladu z ustreznimi pravili in predpisi o delovnih pogojih, zlasti na področju zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu.

7 kriterijev za sistemsko ureditev področja

 • Regulativni okvir: vzpostavljen je jasen in dosleden regulativni okvir, ki temelji na partnerstvu in transparentnem dialogu med vsemi deležniki.
 • ​Vključenost socialnih partnerjev: socialni partnerji, tudi na sektorski ravni, so vključeni v oblikovanje, upravljanje in izvajanje vajeniških programov.
 • Podpora podjetjem: zagotovljena je finančna in/ali nefinančna podpora, zlasti za mikro, mala in srednja podjetja. 
 • Prehodnost in mobilnost: vpisni pogoji so prilagodljivi ter omogočen je prehod na višje ravni izobraževanja. Vajeništvo vodi do javno veljavne poklicne kvalifikacije. Mednarodna mobilnost je sestavni del vajeništva. 
 • Karierna orientacija in ozaveščanje: zagotovljena je karierna orientacija, mentorstvo in podpora za dijake; z namenom zagotavljanja uspešnih rezultatov  in zmanjšanja osipa.
 • Transparentnost: zagotovljena je transparentnost in dostopnost ponudbe vajeniških programov, znotraj države članice in med članicami. 
 • Zagotavljanje kakovosti in spremljanje udeležencev vajeništva po zaključku izobraževanja: vzpostavljeno je ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vajeništva in spremljanje zaposlitve in kariernega napredovanja po zaključku vajeniških programov (nadaljevanje izobraževanja/zaposlitev/poklicno napredovanje ipd.).
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.