Raport z Analizy Potrzeb MŚP

Celem projektu SERFA jest opracowanie innowacyjnych produktów i usług dla sektora MŚP aby zwiększyć ich udział w realizacji programów praktyk zawodowych.

W tym celu, niezbędne jest analiza ramowego programu praktyk zawodowych, procesu rekrutacji oraz przygotowania do odbycia praktyki w krajach partnerów projektu oraz badania potrzeb firm w zakresie wdrażania programów praktyk. Przeprowadzone badanie kwestionariuszowe wśród 240 MŚP w 8 krajach partnerskich miało na celu zidentyfikowanie form wsparcia najbardziej pożądanych przez przedsiębiorców. 

 

W ramach projektu zostały opracowane raporty krajowe opisujące m.in. regulacje prawne, organizacyjne i finansowe w zakresie praktyk zawodowych oraz dobre praktyki w obszarze stosowanych obecnie form wsparcia.

Analiza wyników badania kwestionariuszowego stanowi główną część raportów. Wyniki uzyskane w poszczególnych krajach zostały wspólnie zebrane, porównane i przedstawione w Raporcie Syntetycznym, aby uzyskać ogólny obraz systemu praktyk zawodowych na terenie Unii Europejskiej, oraz przedstawić istniejące podobieństwa i różnice. Raport stanowi podstawę do opracowania uniwersalnego systemu wsparcia przedsiębiorców i praktykantów. 

 

Pobierz raport

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.