Cele

Organizacje z 8 krajów Unii Europejskiej nawiązały współpracę, aby wspólnymi siłami opracować strategię wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozwoju zasobów ludzkich poprzez zaangażowanie w realizację praktyk zawodowych. Realizacja projektu SERFA rozpoczęła się w październiku 2016r. i potrwa do września 2018r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym mikro firmy to szkielet europejskiej gospodarki, tworzący ponad dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym na terenie Unii Europejskiej. Jak dotychczas, przedsiębiorcy nie oferują uczniom wystarczających możliwości odbycia praktyki. Niektóre z barier na jakie napotykają MŚP obejmują, min.: brak systemu szkoleń oraz personelu nadzorującego praktykantów, niewystarczająca wiedza oraz nieumiejętność radzenia sobie z przepisami, prawem pracy oraz wymogami formalnymi. MŚP potrzebują znacznie więcej wsparcia niż większe firmy w obszarze praktyk zawodowych. Wsparcie sektora MŚP w zakresie realizacji praktyk oraz pomaganie przy formalnościach związanych z organizacją praktyk z jest głównym celem projektu SERFA.

 

Cele szczegółowe projektu:

  • Lepsze zrozumienie barier, na jakie napotykają firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oferując praktyki zawodowe oraz podobne działania,
  • Badanie potrzeb MŚP w zakresie pokonywania ww. barier;
  • Ocena potencjału organizacji w zakresie realizacji praktyk zawodowych;
  • Współpraca z MŚP oraz współtworzenie usług, narzędzi i produktów wspierających MŚP w realizacji praktyk zawodowych oraz umożliwiających likwidację barier;
  • Promowanie korzyści płynących z programu praktyk poprzez kampanię “Liderów Praktyk Zawodowych” zrzeszającej firmy oferujące praktyki zawodowe.

 

Projekt jest w 80% współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Erasmus+ w ramach Akcji 3, Priorytet “Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaangażowanych w praktyki zawodowe”. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020..

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.