• Serfa
  • Serfa
  • Serfa
BESPOKE APPRENTICESHIP
SOLUTIONS
Des solutions adaptées
pour l’apprentissage
Passgenaue
Ausbildungspläne
Soluciones
de aprendizaje a medida
Λύσεις για
την μαθητεία
Vajeništvo
po meri podjetij
Nowoczesne rozwiązania
w zakresie praktyk zawodowych
Apprenticeships,
an opportunity for SMEs
L’apprentissage,
une opportunité pour votre entreprise
Ausbildung
als Chance für KMU
Aprendizaje,
una oportunidad para PYMEs
Μαθητεία,
ευκαιρία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Vajeništvo,
priložnost za MSP
Praktyki
zawodowe, szansa dla MŚP
Actualités News Aktuelles Noticias Νέα Novice Aktualności
Présentation Project Presentation Projektbeschreibung Presentación del proyecto Παρουσίαση Έργου Predstavitev projekta Projekt
Le projet SERFA permet aux petites et moyennes entreprises (PME) de faciliter la mise en place de l’apprentissage en entreprise.

Le projet soutient les entreprises dans l'identification de leur capacité interne à recruter en apprentissage, grâce à un modèle de facilitateur de l’apprentissage. Il contribue également à assurer le recrutement et la formation d'un apprenti par le biais d'un soutien direct et en ligne, en fournissant des conseils en matière de droit du travail et de ressources humaines et en formant les PME en ce qui concerne leur capacité de tutorat par le biais de modules d'e-learning.
SERFA looks at different methodologies to support businesses in identifying their internal capacity to generate an apprenticeship vacancy. The project implements at the EU level a skills brokerage model, helping SMEs secure the recruitment and training of an apprentice through direct and online advice, providing employment law and human resources advice and training the SMEs to develop their tutoring capacity through e-learning modules.

The project is a Strategic Partnership for Vocational Education and Training. It is co-funded by ERASMUS+, the European Union programme for education, training, youth and sport.
Das Projekt SERFA entwickelt gemeinsam mit anderen europäischen Partnern ein Beratungsmodell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) rund um das Thema Ausbildung. Das individuell gestaltbare Beratungsangebot hat zum Ziel, betriebliches Ausbildungspotenzial zu identifizieren und Unterstützung in Sachen Ausbildungsmanagement, Ausbildungsplanung, Gewinnung und Bindung von Azubis oder der Gestaltung des Lernens und Arbeitens anzubieten.

Das Projekt ist eine über das EU-Programm ERASMUS+ geförderte Strategische Partnerschaft in der beruflichen Bildung, im Auftrag der EU-Kommission.
SERFA trata de desarrollar distintas metodologías para apoyar las empresas en la identificación de su capacidad interna a generar puestos para aprendices. El proyecto pone en marcha a nivel Europeo un modelo de asesor de competencias, que ayuda a las Pymes a asegurar su selección y formación de aprendices a través de un asesoramiento directo y online, facilitando datos sobre la ley de empleo, recursos humanos y formando las Pymes para desarrollar su capacidad de tutorización a través de módulos de e-learning.

El proyecto es un partenariado estratégico para la educación y la formación profesional. Está cofinanciado por Erasmus +, el programa de la Unión Europea para la Educación, la formación, la Juventud y el Deporte.
Το σχέδιο SERFA διευκολύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αυξήσουν το εργατικό τους δυναμικό μέσω των μαθητευομένων. Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στον εντοπισμό της εσωτερικής τους ικανότητας να δημιουργήσουν κενές θέσεις μαθητείας μέσω ενός μοντέλου μεσιτείας δεξιοτήτων. Συμβάλλει επίσης στην εξασφάλιση της πρόσληψης και της κατάρτισης μαθητευόμενου μέσω άμεσης και ηλεκτρονικής υποστήριξης, την παροχή συμβουλών στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας και του ανθρώπινου δυναμικού και την κατάρτιση των ΜΜΕ σχετικά με την ικανότητα διδασκαλίας τους μέσω ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ERASMUS+, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτισης, τους νέους και την άθληση.
Projekt SERFA s pomočjo različnih orodij podpira predvsem mala in srednja podjetja (MSP), da pridobivajo bodoče zaposlene s praktičnim usposabljanjem mladih. Za neposredno podporo podjetjem SERFA na ravni EU uvaja svetovalni model o kadrih, ki podjetja podpira pri prepoznavanju možnosti za ustvarjanje učnih delovnih mest ter pri izbiri kandidatov. Posredno podporo podjetjem, s poudarkom na mentorstvu mladim, projekt nudi v obliki e-gradiv Projekt SERFA łączy różne metodologie w celu opracowania systemu wsparcia przedsiębiorstw w działaniach związanych z organizacją praktyk zawodowych. W projekcie wykorzystano metodologię “skills brokerage” (pośrednictwa w zakresie umiejętności/ kompetencji), aby zapewnić MŚP wsparcie w procesie rekrutacji i szkolenia praktykantów zarówno w formie porad on-line oraz bezpośredniego poradnictwa w zakresie prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, a także poprzez szkolenia e-learningowe mające na celu zwiększenie ich potencjału do nauczania .

Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa Strategicznego w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus+, program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
Our partners Socios Projektpartner Εταίροι Nos Partenaires Partnerji Our partners
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.