Ορισμοί σε κάθε χώρα εταίρο

Αυστρία

Στην Αυστρία, η μαθητεία αποτελείται από επαγγελματική εκπαίδευση σε αντίστοιχους φορείς και από πρακτική άσκηση μέσα στην επιχείρηση. Η μαθητεία αποτελεί μέρος της μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED A4). Σχετικός νόμος καθορίζει το πλαίσιο της μαθητείας καθώς και τα εκπαιδευτικά σχέδια για κάθε επάγγελμα, ενώ οι νέοι μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα μαθητείας από την ηλικία των 15 ετών. 

 

 

Γαλλία

Στην Γαλλία, ισχύει ο ορισμός της μαθητείας που έχει δοθεί από τον CEDEFOP. Υπάρχει αναγκαστικά συμβατική σχέση μεταξύ εργοδότη και μαθητευόμενου. Υπάρχουν κριτήρια ηλικίας (16-30 χρονών) και επαγγελματικής εμπειρίας, ενώ η διάρκεια του συμβολαίου μπορεί να είναι από 1 έως 3 χρόνια.

 

 

 

Γερμανία

Στην Γερμανία, η μαθητεία διακρίνεται σε δύο βασικά είδη επαγγελματικής εκπαίδευσης: μαθητεία στο σχολείο και διττή εκπαίδευση η οποία είναι και το πιο σύνηθες σύστημα μαθητείας. Συνολικά, υπάρχουν περίπου 320 αναγνωρισμένες θέσεις εργασίας / επαγγέλματα.

Το διττό σύστημα υλοποιείται από τους εξής τρεις φορείς: α) ένα κρατικό φορέα παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης ο οποίος δίνει έμφαση στην θεωρητική κατάρτιση, β) ιδιωτικές επιχειρήσεις που υλοποιούν το κομμάτι της πρακτικής άσκησης και γ) ένα επιμελητήριο που αναλαμβάνει τον έλεγχο και αξιολόγηση της διαδικασίας.

Οι μαθητευόμενοι συνάπτουν συμβόλαιο με την επιχείρηση και λαμβάνουν μηνιαίο μισθό. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις από τον νόμο σχετικά με την ένταξη νέων στην μαθητεία. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους νέους που δε κατάφεραν να βρουν μια θέση μαθητείας ή έχουν την ανάγκη να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

 

Ελλάδα

Η μαθητεία στην Ελλάδα αναφέρεται στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών που φοιτούν σε πανεπιστήμια, τεχνικές σχολές και άλλους ανώτερους κύκλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις με δραστηριότητες κοντά στον τομέα σπουδών τους.

Ο Οργανισμός Εργατικού Δυναμικού της Ελλάδας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή προγραμμάτων μαθητείας και παρέχει χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εκπαιδευόμενους για να συνεισφέρουν στον μισθό τους.

 

 

 

Πολωνία

Μαθητεία (διπλό σύστημα) είναι ένας τύπος μάθησης με βάση την εργασία στην οποία οι μαθητευόμενοι περνούν την πλειοψηφία του χρόνου τους αποκτώντας δεξιότητες στα κτήρια των εργοδοτών τους, (κυρίως τεχνίτες) μετά την υπογραφή του συμβολαίου μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου(ανήλικος εργαζόμενος 16-18 χρονών).

Η μάθηση στο σχολείο πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα (θεωρητική γνώση: γενική και επαγγελματική). Αυτός ο τύπος διπλού συστήματος είναι σχεδιασμένος για μαθητές από βασικά επιχειρηματικά σχολεία (περίπου 61% από αυτούς είναι μαθητευόμενοι/ανήλικοι εργαζόμενοι). Υπάρχουν δύο μορφές κατάρτισης μαθητείας στην Πολωνία: επαγγελματική κατάρτιση και κατάρτιση για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

 

 

Σλοβενία

Τον Μάϊο του 2017, παρουσιάστηκε ο νόμος σχετικά με την μαθητεία ο οποίος παρουσιάζει τις βάσεις για την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων μαθητείας διάρκεια 3 χρόνων για την σχολική χρονιά 2017-2018. Τουλάχιστον 50% του προγράμματος υλοποιείται με την μορφή πρακτικής άσκησης εντός επιχειρήσεων. Ο μαθητευόμενος και η επιχείρηση υπογράφουν ένα σχετικό συμβόλαιο μαθητείας, το οποίο όμως δεν έχει τη μορφή συμβολαίου εργασίας.

 

Στην Σλοβενία, όλοι οι μαθητές τεχνικών σχολών περνούν κάποιες βδομάδες υλοποιώντας την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης εξαρτάται από τον τύπο του εκπαιδευτικού προγράμματος και του επαγγέλματος.

 

 

 

Ισπανία

Στην Ισπανία υπάρχει νομικό πλαίσιο για την μαθητεία, η οποία ορίζεται ως ένα εργαλείο για την προώθηση της απασχόλησης και εκπαίδευσης των νέων, συνδυάζοντας την θεωρητική κατάρτιση με την επί πληρωμή πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

Αγγλία

Οι μαθητείες ορίζονται ως θέσεις πλήρους απασχόλησης που πληρώνονται και ενσωματώνονται εντός και εκτός της εκπαίδευση εργασίας. Είναι διαθέσιμες για τον οποιοδήποτε μεγαλύτερο από 16 χρονών. Συνδυάζουν εργασία με διάβασμα για ένα επαγγελματικό προσόν – από Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (GCSEs) ή ισοδύναμο στο βαθμό πτυχίου. Οι μαθητείες μπορούν να διαρκέσουν από 1 έως τέσσερα χρόνια.

Ένας επιτυχημένος μαθητευόμενος θα αποκτήσει εθνικό αναγνωρισμένο προσόν μετά την ολοκλήρωση της σύμβασής του. Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους εργαζόμενους και δικαιούνται να πληρωθούν τουλάχιστον με το ποσοστό του εθνικού κατώτατου μισθού.

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.