Ευρωπαϊκός ορισμός

Τα προγράμματα μαθητείας / πρακτικής άσκησης παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, ο οργανισμός CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Κατάρτισης) έχει αναγνωρίσει κάποια κοινά στοιχεία:

 • Η μαθητεία / πρακτική άσκηση ορίζεται ως η εκπαίδευση που πραγματοποιείται τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και σε κάποιον εκπαιδευτικό οργανισμό
 • Η μαθητεία αποτελεί μέρος της τυπικής εκπαίδευσης.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μαθητείας, οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ένα επίσημο πιστοποιητικό.
 • Οι μαθητευόμενοι συχνά εργάζονται  και πληρώνονται από την επιχείρηση στην οποία υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση, ιδανικά βάσει επίσημου συμβολαίου με την επιχείρηση ή τον εκπαιδευτικό οργανισμό.

 

Τον Οκτώβρη του 2017 τέσσερα βασικά κριτήρια τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι χώρες και τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ για την ανάπτυξη ποιοτικών και αποτελεσματικών μαθητειών σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να συμβάλουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της προσωπικής ανάπτυξης των μαθητευομένων. Το προτεινόμενο πλαίσιο προτείνει επτά κριτήρια για την μάθηση και τις εργασιακές συνθήκες:

 1. Χειρόγραφο συμβόλαιο;
 2. Μαθησιακά αποτελέσματα;
 3. Παιδαγωγική υποστήριξη;
 4. Στοιχεία εργασιακού περιβάλλοντος;
 5. Πληρωμή ή/και αποζημίωση;
 6. Κοινωνική προστασία;
 7. Εργασιακές συνθήκες, συνθήκες υγείας και ασφάλειας.

 

Το πλαίσιο προτείνει επίσης επτά κριτήρια για τις προϋποθέσεις πλαισίου:

 1. Ρυθμιστικό πλαίσιο;
 2. Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων;
 3. Υποστήριξη σε επιχειρήσεις;
 4. Ευέλικτα μονοπάτια και κινητικότητα;
 5. Καθοδήγηση σταδιοδρομίας και ευαισθητοποίηση;
 6. Διαφάνεια;
 7. Διασφάλιση ποιότητας και παρακολούθηση αποφοίτων.
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.