Αναφορά σχετικά με τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο κύριος στόχος του έργου SERFA είναι η ανάπτυξη εργαλείων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάληψη των μαθητευομένων.

Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις πλαισίου για την πρόσληψη και κατάρτιση των μαθητευομένων στις διάφορες χώρες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, διεξήχθη έρευνα εταιρείας μεταξύ 240 ΜΜΕ στις 8 χώρες εταίρους για να εξετάσει το κίνητρο για την συμπλοκή (η μη συμπλοκή) επιχειρήσεων στις μαθητείες, Τις εμπειρίες των επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσληψη και την κατάρτιση στη μαθητεία, την υποστήριξη που έλαβαν από εξωτερικά (δημόσια και ιδιωτικά) ιδρύματα, καθώς και τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε σχέση με την προετοιμασία και την εφαρμογή προγραμμάτων μαθητείας. Η ανάλυση της έρευνας της εταιρείας αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που οι εταιρείες χρειάζονται περισσότερο.

 

Επιπλέον, προετοιμάζονται εκθέσεις χωρών για τις μεμονωμένες χώρες εταίρους στις οποίες περιγράφονται οι νομικές, οργανωτικές και δημοσιονομικές συνθήκες και παρουσιάζονται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών υπηρεσιών υποστήριξης.

Η ανάλυση της έρευνας αποτελεί σημαντικό μέρος των εθνικών εκθέσεων. Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και οι εκθέσεις των χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα εκπονηθεί συγκεφαλαιωτική έκθεση που θα παρουσιάζει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών και θα παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη μέσων στήριξης για τους μαθητευόμενους.

Κατεβάστε την αναφορά

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.