Συνδέσμοι

Σύνδεσμοι

European Alliance for Apprenticeships

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μαθητείας (EAfA) είναι μια μοναδική πλατφόρμα η οποία συγκεντρώνει  κυβερνήσεις με άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, επιμελητήρια, υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιφέρειες, εκπρόσωποι νέων ή ομάδες προβληματισμού για να μοιραστούν εμπειρίες και να μάθουν από παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Ο κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της ποιότητας, της παροχής και της εικόνας της μαθητείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορείς να επισκεφθείς την πλατφόρμα κάνοντας μια αίτηση διαδικτυακά. "

National Apprenticeship Service

Εθνική Υπηρεσία Μαθητείας: Η Εθνική Υπηρεσία Μαθητείας (NAS) στηρίζει, χρηματοδοτεί και συντονίζει την μαθητεία σε ολόκληρη την Αγγλία. Ο ιστότοπος τους είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη μαθητεία στην Αγγλία και αποτελεί εξαιρετική πηγή πληροφοριών για τις μαθητείες. Επίσης, διαφημίζουν κενές θέσεις μαθητείας.

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.