Στόχοι

Οργανισμοί από 8 χώρες της Ευρώπης ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο να υποστηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους μέσα από το θεσμό της μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Το έργο SERFA θα διαρκέσει 2 χρόνια και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας προσφέροντας περίπου τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Όμως, συχνά δυσκολεύονται να απασχολήσουν άτομα μέσω του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Μερικοί από τους βασικότερους λόγους για αυτό είναι: έλλειψη υποδομών και προσωπικού, έλλειψη εξειδίκευσης και ικανότητας ώστε να διαχειριστούν το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Η ανάγκη για υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα είναι μεγαλύτερη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις απ’ ότι για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός και η παροχή αυτής της υποστήριξης είναι ο τελικός στόχος του έργου SERFA.

 

Ως εκ τούτου, το έργο στοχεύει:

  • Να κατανοήσει καλύτερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της μαθητείας / πρακτικής άσκησης
  • Να αναγνωρίσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων ώστε να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια.
  • Να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις ώστε να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες τους αλλά και τα οφέλη που θα αποκομίσουν από τον θεσμό της μαθητείας / πρακτικής άσκησης
  • Να σχεδιάσει, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες, τα εργαλεία και τα προϊόντα που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια στο πλαίσιο της μαθητείας / πρακτικής άσκησης
  • Να προωθήσει τα οφέλη του θεσμού μέσα από την αντίστοιχη καμπάνια «Πρωταθλητής Μαθητείας».

 

Η κοινοπραξία του έργου φέρνει συμπληρωματική εμπειρία από οκτώ οργανισμούς εκπροσώπους διάφορων οικονομικών κλάδων και με εμπειρία στην εργασία, την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση.  Θα εξασφαλίσουν ότι το έργο θα έχει επιχειρηματικό προσανατολισμό και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα ανταποκρίνονται σε μια πραγματική ζήτηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το έργο SERFA συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το πρόγραμμα ERASMUS+, στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον θεσμό της μαθητείας / πρακτικής άσκησης». Το ERASMUS+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει δράσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού σε όλη την Ευρώπη.

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.