Στόχοι

Οργανισμοί ειδικών από 8 χώρες από όλη την Ευρώπη ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν το προσχέδιο που θα κάνει πιο εύκολο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν το εργατικό δυναμικό τους μέσω των μαθητευόμενων. Το έργο (SERFA) υπηρεσιών για τις μαθητείες το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 θα διαρκέσει 2 χρόνια και θα τελειώσει τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας και παρέχει περίπου τα δύο τρίτα της ιδιωτικής απασχολησιμότητας στην Ευρώπη. Ωστόσο μάχονται συχνά για να παρέχουν ευκαιρίες μαθητείας. Μερικοί από τους συνηθέστερους λόγους περιλαμβάνουν: έλλειψη υποδομής εκπαίδευσης και προσωπικού για την επίβλεψη των μαθητευόμενων, καθώς και ανεπαρκής εξειδίκευση και ικανότητα για το διαχειρισμό πολύπλοκων κανόνων, εργατικού δικαίου και διοικητικών απαιτήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται μια πιο υποστηρικτική προσέγγιση από τις μεγαλύτερες που ψάχνουν για την γεφύρωση του κενού των γνώσεων τους γύρω από τις μαθησιακές διαδικασίες. Ο σχεδιασμός και παροχή τέτοιας υποστήριξης είναι ο τελικός στόχος του έργου SERFA.

 

Ως εκ τούτου, το έργο στοχεύει:

  • Στο να κατανοήσει καλύτερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν εμπλέκονται σε προγράμματα μαθητείας και προσφορά κενών θέσεων.
  • Στο να αναγνωρίσει τις ανάγκες των ΜΜΕ για να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια.
  • Να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στον εντοπισμό των δυνατοτήτων τους να προσφέρουν κενές θέσεις μαθητείας και τα σχετικά οφέλη.
  • Να σχεδιάσει μαζί με τις ΜΜΕ, τις υπηρεσίες, εργαλεία και τα προϊόντα που βοηθάνε να διώξουν τα εμπόδια και να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ να προσφέρουν περισσότερη μαθητεία.
  • Να προωθηθεί η αξία της μαθητείας στις ΜΜΕ και τα οφέλη τους μέσω μιας εκστρατείας "Πρωταθλητής μαθητείας" που περιλαμβάνει ΜΜΕ που απασχολούν μαθητευόμενους.

 

Το έργο χρηματοδοτείται στο 80% από το Erasmus στο πλαίσιο της προτεραιότητας της δράσης κλειδί 3 “υποστήριξη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην μαθητεία ”. Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει δράσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού σε όλη την Ευρώπη.